Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) MAGTOM Tomasz Balin informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest :
MAGTOM Tomasz Balin
Mikołajczaka 38D/10
72-100 Goleniów
Tel:662-387-416
www.mitarbaiter-aus-polen.de

2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów do pracy i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.mitarbaiter-aus-polen.de lub formularzy składanych na stroniewww.mitarbaiter-aus-polen.de w kreatorze CV:

a) dla celu procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie lub procesach rekrutacji.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych na warunkach wynikających z RODO.

5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w celu prawidłowej realizacji usług wyłącznie trzem grupom:

a) osobom upoważnionym przez Administratora, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby mogli wykonywać swoje obowiązki

b) odbiorcom danych, tj. pracodawcom-użytkownikom

c) odbiorcom danych, którymi są podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji

W przypadku zaś wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od momentu otrzymania aplikacji.

Wskazane okresy przetwarzania mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.