Polityka Prywatności

  • Administratorem danych osobowych (czyli podmiotem przetwarzającym dane) jest MAGTOM Tomasz Balin z siedzibą w 72-100 Goleniów UL: Mikołajczaka 38D/10
    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowany proszony jest o kontakt pod w/w adresem lub pod numerem telefonu 662-387-416
  • Przekazane i pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania zawieranych umów, w celu dokonywania rozliczeń, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych; w celu archiwizacji z uwagi na prawny obowiązek przechowywania poszczególnych danych; w celu dochodzenia roszczeń.
  • Dane mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, organom publicznym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora: partnerzy świadczący usługi techniczne (np. obsługa, rozwój systemów i urządzeń informatycznych, strony internetowej, reklamy), księgowości, operatorzy pocztowi, archiwizacji i utylizacji dokumentów, obsługi prawnej oraz ubezpieczeń).
  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  • Zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Przekazane i pozyskane dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy