Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DLA KANDYDATÓW
Wersja z dnia 20-05-2019

1. DEFINICJE

Usługodawca – Magtom Tomasz Balin, ul.St.Mikolajczyka 38d/10, 72-100 Goleniow, NIP 8561847471, Regon 321355298.

Serwis Usługodawcy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są pod adresem www.twojapraca.de

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto w Serwisie i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług wraz z informacją o ich charakterze umieszczony został w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu pt.Wykaz i opis usług dla kandydatów, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności na swoim koncie.

Klient, Pracodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot
działający w imieniu Klienta i na jego rzecz lub na rzecz Klienta, ale w imieniu własnym.
Konto Pracodawcy, Konto Klienta – konto Klienta dostępne na stronie internetowej www.twojapraca.pl lub www.polen.jobs, służące do publikowania Ofert pracy, zarządzania Ofertami pracy i nadsyłanymi na nie aplikacjami kandydatów. Utworzenie przez Usługodawcę Konta Pracodawcy dla Klienta, jak również późniejsze korzystanie z niego przez Klienta jest bezpłatne.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.

Formularz aplikacyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy aplikowaniu na Ofertę pracy.
Konto Usługobiorcy (Konto, Konto Kandydata) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Moje Dane – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcy na umieszczanie swoich danych osobowych oraz gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za
pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w
szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera dokument Polityka plików cookie. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:
a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom
i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od
chwili jego akceptacji.

3. ZAWARCIE UMOWY I ZAŁOŻENIE KONTA

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania (w tym skorzystania z formularza aplikacyjnego bądź
innych formularzy dostępnych w Serwisie). Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
a) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego utworzenia konta w serwisie Usługodawcy tj. prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

Usługobiorca wypełniając poprawnie Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych
serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę wiadomością na adres e-mail twojapraca.de
Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w Serwisie Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie
uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego
ujawnienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika i Usługobiorcę niezwłocznie.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW
Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowegozaprzestaniaświadczeniaUsługzewzględunaczynnościkonserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
b) wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,
d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta w tym edytowania
podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację
powyższych, w tym w szczególności Usługi Moje dane.

Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b) załączania w Formularzu rejestracyjnym lub aplikacyjnym, bądź wysyłania na adres e-mail Usługodawcy skanów/zdjęć dokumentów tożsamości (a w szczególności dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu) lub innych zawierających dane wrażliwe (np. dotyczące stanu zdrowia,
seksualności, wyznania),
c) wykorzystywania Usług do publikacj i reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
e) podejmowania jakichkolwiek działań ,które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
b) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługodawca może wysyłać do Usługobiorcy lub Użytkownika powiadomienia i komunikaty dotyczące korzystania z Serwisu, Konta Kandydata na podany w Formularzu rejestracyjnym lub Formularzu aplikacyjnym adres e-mail lub numer telefonu. Wysyłka taka odbywa się na podstawie
zaakceptowania niniejszego Regulaminu podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego albo Formularza aplikacyjnego.
Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego,
następującego po nim dnia roboczego.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika i Usługobiorcy za treści ofert pracy publikowanych przez Pracodawców w serwisie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika i Usługobiorcy w przypadku, kiedy Użytkownik lub Usługobiorca załączy w Formularzu rejestracyjnym bądź w Formularzu aplikacyjnym albo też prześle na adres e-mail Usługodawcy niedozwolone pliki: skany/zdjęcia dokumentów tożsamości (a w szczególności dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu) lub innych zawierających dane wrażliwe (np. dotyczące stanu zdrowia, seksualności, wyznania).
Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za przekazanie tych dokumentów Pracodawcy w ramach usługi Aplikowanie na ofertę pracy lub Proponowani Kandydaci. W przypadku otrzymania tego typu plików przez Usługodawcę będą one usuwane z Serwisu i/lub programów
pocztowych.

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
d) utratę przez Użytkownika i Usługo biorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f) podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy tworzeniu Konta,
g) nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę Zasady dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez twojapraca.de są określone w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
Reklamacje rozpatruje Usługodawca. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b) wskazanie Usługi, której reklamacja dotyczy,
c) przedmiot reklamacji,
d) okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kandydat@pracujwunii.pl Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od
Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
Usługobiorca i Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez:
a) w przypadku Usługobiorców: wysłanie na adres info@twojapraca.de wiadomości z prośbą o
usunięcie Konta, zawierając w niej adres e-mail, na który Konto zostało utworzone oraz podając
datę urodzenia,,
b) w przypadku Użytkowników: zaprzestanie używania Usług.
Usługobiorca i Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Oświadczenie o odstąpieniu
można wysłać e-mailem na adres info@twojapraca.de, bądź na pisemnie na adres Magtom
Tomasz Balin, ul.St.Mikolajczyka 38d/10, 72-100 Goleniow, NIP 8561847471, Regon 321355298,
www.twojapraca.de , info@twojapraca.de

Usługobiorca i Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z wzoru odstąpienia od umowy,
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c) umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d) wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
e) usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
f) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 3 dni od rozwiązania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub
Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Klienta publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.